Ուսումնական
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ՀՀ Էկոլոգիական իրավունք դասընթացի ծրագիր 

ՀՀ հողային իրավունք դասընթացի ծրագիր

Եվրոպական էկոլոգիական իրավունք դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Ընդերքօ
գտագործման իրավունք դասընթացի ծրագիրՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Էկոլոգիական իրավունք առարկայի հանրագումարային քննության հարցաշար (2012-2013 ուս. տարի)

Էկոլոգիական իրավունք առարկայի առաջին ընթացիկ քննության հարցաշար (2014-2015 ուս. տարի)

Էկոլոգիական իրավունք առարկայի երկրորդ ընթացիկ քննության հարցաշար (2012-2013 ուս. տարի)

ՀՈՂԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Հողային իրավունք առարկայի հանրագումարային քննության հարցաշար (2011-2012 ուս. տարի)

Հողային իրավունք առարկայի առաջին ընթացիկ քննության հարցաշար (2012-2013 ուս. տարի)

Հողային իրավունք առարկայի երկրորդ ընթացիկ քննության հարցաշար (2011-2012 ուս. տարի)


ԹԵՄԱՏԻԿԱՆԵՐ

Ավարտական աշխատանքների թեմատիկա
 
Մագիստրական թեզերի թեմատիկա ՍԼԱՅԴԵՐ 

ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության համակարգը

Օրհուսի կոնվենցիան ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության համակարգում

Մարդու էկոլոգիական իրավունքներ

Տեղեկատվության մատչելիությունը

Էկոլոգիական տեղեկատվության հասկացությունը և մատչելիության սկզբունքները

Էկոլոգիական տեղեկատվության հավաքումը և տարածումը. օրենսդրական կարգավորման որոշ հիմնախնդիրներ

Էկոլոգիական փորձաքննություն

Էկոլոգիական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Շրջակա միջավայրի անվանգության դեմ ուղղված իրավախախտումներ. քրեաիրավական տեսանկյուն

Հողերի պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը

Անտառների պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության և օգտագործման իրավական կարգավորումը

ԵՄ էկոլոգիական իրավունք