Գործունեության ոլորտները
title ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ Իրավական ակտերի նախագծերի գնահատում
Գործող իրավական ակտերի գնահատում
Ւրավակիրառ գործունեության համակողմանի գնահատում
title ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հանրային դասախոսություններ
Վերապատրաստման դասընթացներ
title ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ Իրավական ակտերի նախագծերի հանրային լսումներ և քննարկումներ
Էկոլոգիական օրենսդրության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ
title ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ Էկոլոգիական իրավունքի և օրենսդրության հիմնարար հետազոտություններ
Էկոլոգիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ օտարերկրյա առաջատար գիտական կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններ
title ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ Ուսումնական ծրագրեր և հարցաշարեր
Ուսումնամեթոդական նյութեր
Թեստեր և խնդիրներ